III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27571.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GUp 47/17
[BMSiG-27629/2017]

Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Wojciechowskiej, nr PESEL (informacja ukryta) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), w czytelni Sądu, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta).
Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 47/17.