IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 27660.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GR 4/17, V GRp 2/17
[BMSiG-27558/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 30 czerwca 2017 roku, sygn. akt V GR 4/17:

I. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Bogdana Gołębiewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą: Gospodarstwo Rolne Bogdan Gołębiewski, PESEL dłużnika 54010320674;

II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Beatę Banaszek-Piotrowską;

III. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Michała Górnickiego - licencja nr 886;

IV. stwierdził, że wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne jest głównym postępowaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000.

Postępowanie układowe prowadzone jest pod sygnaturą V GRp 2/17.

Poucza się uczestników postępowania, że zgodnie z art. 237 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.