X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 27662.
[BMSiG-19544/2017]

AVIVA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
SUBFUNDUSZ AVIVA OSZCZĘDNOŚCIOWY
SUBFUNDUSZ AVIVA OBLIGACJI*
* Na dzień bilansowy Subfundusz Aviva Obligacji nie został utworzony
POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Sprawozdanie finansowe (PDF)