III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30931.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 36/17, V GUp 28/17
[BMSiG-31249/2017]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 31 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 36/17:

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Magdaleny Kuligowskiej zamieszkałej w Elblągu przy ulicy Grunwaldzkiej 48/2, PESEL (informacja ukryta) ;

II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego,

III. określił, że upadła Magdalena Kuligowska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

IV. wezwał wierzycieli upadłej Magdaleny Kuligowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;

V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Magdaleny Kuligowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Klimko;

VII. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Bernarda Walkowiaka, nr licencji 456.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 28/17.