III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30946.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 461/16
[BMSiG-31263/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Grochowskiej - sygn. akt X GUp 461/16 - podaje do publicznej wiadomości, że syndyk w dniu 14 lipca 2017 r. sporządził i przekazał drugą uzupełniającą listę wierzytelności.

Drugą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a, 00-454 Warszawa.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.