III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 30955.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 108/16
[BMSiG-31324/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Czajka i Mirosława Czajka nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 108/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21.07.2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca Mirosława Czajka.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.