III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34434.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GU 363/17, VIII GUp 341/17
[BMSiG-34834/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt (VIII GU 363/17), ogłoszono upadłość dłużnika: Marcina Klekota (NR PESEL (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Na Sędziego komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Dorotę Saczyńską-Włodarczyk.

Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 341/17.