III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34440.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 193/17
[BMSiG-34846/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2017 r., sygn. akt V GU 193/17, ogłosił upadłość dłużniczki Magdaleny Paź, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej w Piekoszowie, (informacja ukryta), kod pocztowy 26-065; określił, że upadła Magdalena Paź jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Pauliny Trzebińskiej - posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1015; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ. Urz. UE.L. Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171).