III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34446.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 149/17 of
[BMSiG-34903/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2017 r., sygn. akt VI GU 149/17 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mirosława Mazur, numer PESEL (informacja ukryta) , w celu likwidacji majątku.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosławy Mazur. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635.

Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego.