III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34448.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 144/17, VI GUp 72/17
[BMSiG-34752/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt VI GU 144/17, ogłosił upadłość Sylwii Szczurowskiej (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Wałbrzychu, pl. Kościelny 3/4, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000).

Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239-240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 72/17.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.