III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 34462.
SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 33/17
[BMSiG-34827/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Małgorzaty Długosz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubaniu, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta) (sygn. akt V GUp 33/17) została sporządzona lista wierzytelności upadłej, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy w Jeleniej Górze przy (informacja ukryta) (pokój 205) i w ciągu 2 tygodni od daty obwieszczenia wnieść sprzeciw.