III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34546.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-07 r., sygnatura akt: X GUp 835/16
[BMSiG-34799/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Postanowieniem z dnia 5 września 2017 r. (sygn. akt X GUp 835/16) Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w upadłości z siedzibą w Nadarzynie, zatwierdził następujące warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości:

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnica Włochy, ul. Budki Szczęśliwickie 17, obręb 2-08-16, woj. mazowieckie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 23 o powierzchni 1.985 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1M/00112415/4.

2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 835/16, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

3. Cena wywoławcza 1.737.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych).

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 października 2017 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do sądu, nie zaś data nadania).

5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego Sądu, koniecznie z podaniem sygnatury akt "X GUp 835/16" oraz wyraźnym dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA KW Nr WA1M/00112415/4" i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

6. Oferta zakupu powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę);

b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;

c. oryginał aktualnego wypisu z KRS-u lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bądź w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny wydruk komputerowy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

d. wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta lub pełnomocnika są wymagane dla złożenia oferty w tym m.in. w przypadku oferty złożonej przez osobę pozostającą w małżeńskiej wspólności ustawowej zgodę współmałżonka na nabycie przedmiotów przetargu z określeniem maksymalnej kwoty transakcji, w przypadku spółki cywilnej odpowiednią uchwałę właściwych organów, w przypadku cudzoziemców zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub promesę takiego zezwolenia - jeżeli takie zezwolenia i zgody są wymagane ze względu na osobę nabywcy;

e. w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu lub aukcji jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (UWAGA: przetarg dotyczy nieruchomości - art. 228, 229 i 230 oraz 393 i 394 k.s.h.);

f. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, nie wnosi do jego treści żadnych zastrzeżeń i spełnia warunki określone tym regulaminem;

g. zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich kosztów i opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu oraz zawarciem umowy sprzedaży;

h. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną i niewnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

i. oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

7. Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie w upadłości
ul. ks. J. Pl. Poniatowskiego 5a
05-830 Nadarzyn
BGŻ BNP PARIBAS S.A.
2. 1600 1462 1836 0672 4000 0001
najpóźniej do dnia 18 października 2017 roku, przy czym nie spełnia tego warunku złożenie dyspozycji polecenia zapłaty, lecz wyłącznie zaksięgowanie kwoty wadium na wyżej wymienionym rachunku najpóźniej w 18 października 2017 roku.
W tytule przelewu winno być wpisane: "Wadium na zakup nieruchomości KW nr WA1M/00112415/4".

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2017 r., w gmachu Sądu, w sali nr 14, o godz. 1300. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i oferentów.

9. Po stwierdzeniu, iż złożone, co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane wyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi w dniu i miejscu otwarcia ofert, aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach:

a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;

b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;

c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;

d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

f. jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji syndyk udzieli jej przybicia;

g. wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego komisarza.

10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta, zawrzeć umowę sprzedaży, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek masy upadłości wskazany w niniejszym regulaminie.

11. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, w przypadkach gdy:

a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 10 lub

b. wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 10.

12. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu aukcji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt 11.

13. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

14. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.