III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34557.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 791/16
[BMSiG-34893/2017]

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Iwony Kotuniak-Osuch ogłasza przetarg na sprzedaż przysługującego upadłej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na następujących warunkach:

1) Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ulicy Zagłoby 33 w Warszawie, wchodzącego w zasób Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus", dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00444757/9.

2) Nabywca wraz z zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do wstąpienia do umów o dostawy mediów i konserwacji, z tym zastrzeżeniem że umowy o dostawy mediów zawarte są przez upadłego.

3) Osoby zainteresowane kupnem przedmiotu przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje w biurze syndyka przy (informacja ukryta) lok. 53 w Warszawie, telefon 512374694, w dni powszednie w godz. 1000 do 1500. Po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin Nieruchomości.

4) Nabywca przedmiotu przetargu przed złożeniem oferty zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z jego stanem prawnym i faktycznym. Nabywca złoży w umowie sprzedaży oświadczenie, że zrzeka się wobec syndyka masy upadłości roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i z tytułu rękojmi za wady prawne pod warunkiem ujawnienia się takich wad. Strony wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy w związku z dokonywaną sprzedażą.

5) Minimalna cena sprzedaży (cena wywoławcza) wynosi 222.100,00 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto 00/100 złotych).

6) Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2017 roku osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy (informacja ukryta) lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). W tym też terminie należy wpłacić wadium zgodnie z pkt 8 lit. j niniejszych warunków przetargu.

7) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być zamieszczona w zamkniętej kopercie, a następnie umieszczona w drugiej kopercie. Każda z kopert powinna być zaadresowana do ww. Sądu z podaniem sygn. akt "X GUp 791/16" oraz z wyraźnym dopiskiem "Oferta na przetarg - Iwona Kotuniak-Osuch" i zawierać oznaczenie składającego ofertę.

8) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez oferenta lub osoby działające w jego imieniu, a także zawierać:

a) dokładne oznaczenie składającego ofertę - imię i nazwisko (w przypadku przedsiębiorców firmę oferenta), miejsce zamieszkania (w przypadku przedsiębiorców siedzibę), PESEL, NIP, REGON, dane adresowe, nr telefonu do kontaktu, adres e-mail;

b) oferowaną cenę równą co najmniej cenie wywoławczej;

c) aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców);

d) wszelkie pełnomocnictwa, zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę oferenta, jego reprezentanta lub pełnomocnika są one wymagane dla złożenia oferty lub zawarcia umowy sprzedaży;

e) pisemne zobowiązanie, że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek masy upadłości przed podpisaniem umowy sprzedaży, z zaliczeniem kwoty uprzednio wpłaconego wadium;

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a w tym podatków i opłat z tytułu wynagrodzenia notariusza, oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;

g) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, wyraża zgodę na ich stosowanie oraz je akceptuje;

h) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie zgłasza z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

i) oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą od chwili złożenia oferty do dnia, w którym umowa ma być zawarta;

j) dowód wpłaty wadium w wysokości 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące 00/100 złotych) na rachunek bankowy 05 1750 0012 0000 0000 3682 1213 prowadzony przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wskazanie nr. rachunku bankowego do zwrotu wadium;

k) w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną oświadczenie, czy oferent nabywa nieruchomość do majątku wspólnego, czy też osobistego;

l) w przypadku osób nabywających przedmiot do majątku wspólnego, pełnomocnictwo w oryginale lub prawidłowo uwierzytelnione do udziału w aukcji i dokonywaniu postąpień;

9) syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do dopuszczenia wedle własnego uznania oferty zawierającej braki formalne w zakresie wskazanym w pkt 8 lit c - i oraz lit. k, l powyżej.

10) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2017 roku w gmachu Sądu, w sali nr 120, o godzinie 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.

11) Zastrzega się, że w przypadku jeżeli przynajmniej 2 złożone oferty będą spełniać warunki formalne przewidziane w pkt 8, syndyk masy upadłości przeprowadzi licytację ustną przedmiotu sprzedaży. Cenę wywoławczą będzie stanowiła najwyższa zaoferowana cena, zaś minimalna kwota postąpienia wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). W licytacji biorą udział obecni na posiedzeniu oferenci. Licytacja rozpoczyna się od najwyższej zaoferowanej w przetargu pisemnym ceny. Jeśli w licytacji nie zostanie zaoferowana żadna cena, to wówczas podstawą do wyboru oferty jest najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym, jednak nie niższa niż cena wywoławcza. W przypadku gdy obie oferty będą na równą kwotę, to syndyk dokona wyboru oferty według własnego uznania.

12) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wpłacone przez wygrywającego wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu.

13) Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach gdy wygrywający przetarg nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie zgodnie z pkt 12 lub nie zawrze umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie określonym w pkt 12 powyżej. Innym oferentom wadium zostaje zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

14) Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi kupujący.

15) Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

16) W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego i naprawczego.

17) Operat szacunkowy dotyczący przedmiotu przetargu dostępny jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta).