III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34558.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 791/16
[BMSiG-34890/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Iwony Kotuniak-Osuch, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt X GUp 791/16, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że został sporządzony a następnie złożony do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego przy ulicy Zagłoby 33 w Warszawie, wchodzącego w zasób Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ursus", dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00444757/9.

W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie, które wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego).