III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34567.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-08-28 r., sygnatura akt: V GUp 32/17
[BMSiG-34831/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie świętokrzyskim.

Liczba rekordów:
213 619

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 705

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie, w skład którego wchodzą aktywa określone i wycenione w Opisie i oszacowaniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie z dnia 30 kwietnia 2017 roku sporządzonym przez biegłego sądowego dr Edytę Piątek, w postaci:
a) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, powiat buski, woj. świętokrzyskie, składającej się z działki ew. nr 121/72 o powierzchni 7055 m2 zabudowanej budynkiem administracyjno-warsztatowo-produkcyjnym i działki ew. nr 121/71 o powierzchni 2561 m2 zabudowanej budynkiem przemysłowo-usługowym, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr KI1B/00069773/7;
b) środków trwałych, środków transportu, wyposażenia, materiałów;
c) należności.

Cena wywoławcza ww. przedsiębiorstwa wynosi 4.440.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) netto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 2 października 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce, lub przesłać je na adres Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100 groszy) na rachunek masy upadłości o nr: 16 1750 0009 0000 0000 3679 7533.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, w dniu 4 października 2017 roku o godz. 1030, w sali nr XXV, adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej dostępny jest do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie (02-797) przy al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX Sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt V GUp 32/17. Warunki przetargu oraz informacje o przedmiocie sprzedaży dostępne również na stronie internetowej www.saltarski.com.