III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 34568.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 16/17
[BMSiG-34867/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 16/17 oferuje na sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży i zasadach sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, objętą masą upadłości nieruchomość gruntową w granicach działki 70/2, AM-1, o powierzchni 6 220 m2 z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego, położonej w Kanclerzowicach, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy księgą wieczystą nr WR1W/00041029/8, za łączną cenę minimalną 140 000,00 zł brutto (sto czterdzieści tysięcy złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie po numerem 501 148 528 w dni powszednie w godzinach od 900 do 1500. Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 14 000,00 zł (czternaście tysięcy złotych) składać należy w terminie do 28 września 2017 r., do godz. 1200, w biurze syndyka Kancelaria Prawna Radca Prawny Beata Kotula, ul. Świętokrzyska 57/2, 50-327 Wrocław, w dni powszednie w godzinach od 900 do 1100, bądź pocztą. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłki do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 28 września 2017 r. o godzinie 1230 w biurze syndyka przy ulicy Świętokrzyskiej 57/2, 50-327 Wrocław. Jeżeli zostanie stwierdzone, że na zakup danej nieruchomości wpłynęły przynajmniej dwie prawidłowe oferty cenowe nie niższe nić 90% ceny zaoferowanej Syndyk przeprowadzi dodatkową licytację ustną.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.