IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 34603.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GR 8/17
[BMSiG-34762/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23 marca 2017 r. sygn. akt VIII GR 8/17 Sąd postanowił:

- otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Michała Misiury (PESEL (informacja ukryta) ) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Michał Misiura SAMI-SWOI w Skomielnej Czarnej, adres: Skomielna Czarna 454, 32-437 Skomielna Czarna;

- wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej;

- jako nadzorcę sądowego wyznaczyć Iwonę Filipak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 913);

- jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016, poz. 1574) oraz art. 4 Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L 160/1 z dnia 30 czerwca 2000 r.), ustalając, że postępowanie ma charakter główny.

Jednocześnie Sąd poucza, że zgodnie z art. 237 Prawa restrukturyzacyjnego Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.