I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 38029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-14 r.
Pozycja 38029.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-10-21 r.
[BMSiG-38323/2017]

Zarząd spółki pod firmą Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku oraz Zarząd spółki pod firmą Kipwick sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie przyjmują następujący plan połączenia reprezentowanych przez siebie spółek.

I. Oznaczenie łączących się spółek

1. Spółka Przejmująca - Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku (kod pocztowy: 09-100), przy ul. Mazowieckiej 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531521, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 305.400 zł, NIP 5671906138 oraz REGON 360101989 .

2. Spółka Przejmowana - Kipwick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643335, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 15.000 złotych, NIP 7010625254 oraz REGON 365689763 .

II. Określenie sposobu łączenia

Połączenie spółek nastąpi w trybie przewidzianym przepisem art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Kipwick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę pod firmą Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za udziały, które spółka Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyda wspólnikowi spółki Kipwick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Łączenie się przez przejęcie).

Jednocześnie wspólnicy łączących się spółek wyrażą zgodę na zwolnienia przewidziane w art. 5031 Kodeks spółek handlowych, a w rezultacie w trakcie procedury połączenia nie będzie wymagane:
a. Sporządzenie sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 Kodeks spółek handlowych;
b. Udzielanie przez łączące się spółki swoim zgromadzeniom wspólników informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeks spółek handlowych;
c. Badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydanie przez niego opinii.

Ponieważ w rezultacie połączenia Spółka Przejmująca stanie się posiadaczem swoich własnych udziałów, co jest zdarzeniem niepożądanym, udziały te zostaną umorzone niezwłocznie po zarejestrowaniu połączenia.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek wymiany udziałów został ustalony zgodnie przez Zarządy łączących się spółek, mając na uwadze stan wynikający z informacji o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzonych na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Łączące się spółki przyjęły metodę księgową wyceny jako optymalną i adekwatną, pozwalającą na rzetelną wycenę majątku obu spółek i przyjęcie na tej podstawie odpowiedniego parytetu wymiany. W tym celu, na podstawie wyceny księgowej obu łączących się spółek, w niniejszym Planie Połączenia w pierwszej kolejności dokonano wyceny jednego udziału Spółki Przejmowanej i jednego udziału Spółki Przejmującej, a następnie kwotę odpowiadającą wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej dzieli się przez kwotę odpowiadającą wartości jednego udziału Spółki Przejmującej, uzyskując w ten sposób liczbę udziałów Spółki Przejmującej, które wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w zamian za udziały, które posiadał w Spółce Przejmowanej, a także łączną kwotę, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

Ze względu na charakter tego przeliczenia, w trakcie obliczeń dokonano zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku.

1. Wycena Kipwick sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

Wartość księgową aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosiła 5.681.395,19 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 300 udziałów, a zatem wartość jednego udziału Spółki Przejmującej ustalona metodą opisana powyżej wynosi 18.937,99 zł.

2. Wycena Ravanson LTD sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)

Wartość księgową aktywów netto Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2017 roku wynosiła 23.436.724,91 zł. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 3.054 udziałów, a zatem wartość jednego udziału Spółki Przejmującej ustalona metodą opisana powyżej wynosi 7.674,11 zł.

3. Stosunek wymiany Udziałów

Z porównania wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej i jednego udziału Spółki Przejmującej wynika, że za 1 udział Spółki Przejmowanej, w wyniku połączenia obu Spółek, należy wydać wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2,47 udziału Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, za 300 udziałów Spółki Przejmowanej, posiadanych przez spółkę pod firmą Kipwick Investments S.A., w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi temu wydanych zostanie 741 udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 74.100,- zł.

IV. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Spółka Przejmująca podwyższy swój kapitał zakładowy o kwotę 74.100 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto) złotych poprzez utworzenie 741 (siedmiuset czterdziestu jeden) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 (sto) złotych.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej stanowi 300 (trzysta) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości nominalnej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych.

Mając na uwadze powyższe, udziały w Spółce Przejmującej przyznane zostaną jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Kipwick Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, któremu w zamian za 300 (trzysta) udziałów, które posiada w Spółce Przejmowanej, o łącznej wartości nominalnej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych przyznane zostanie 741 (siedemset czterdzieści jeden) nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej, każdy o wartości nominalnej 100 (sto) złotych, o łącznej wartości nominalnej 74.100 (siedemdziesiąt cztery tysiące sto) złotych.

Pozostałe 3.054 udziałów, o wartości nominalnej 100 złotych każdy, Spółka Przejmująca zobowiązuje się umorzyć po połączeniu.

V. Uprawnienie do uczestnictwa w zysku w Spółce Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (Kipwick sp. z o.o.) uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) od dnia wpisu połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. Szczególne uprawnienia przyznane wspólnikom spółki przejmowanej

W związku z połączeniem spółek, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.

VII. Szczególne korzyści

W związku z połączeniem spółek nie będą przyznawane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VIII. Załączniki

Załączniki do niniejszego Planu połączenia stanowią:

1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Kipwick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu spółek;

2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku o połączeniu spółek;

3) projekt zmian umowy spółki pod firmą Ravanson LTD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku;

4) ustalenie wartości majątku spółki pod firmą Kipwick spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2017 roku;

5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

Płońsk, dnia 26 września 2017 r.