III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38049.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1034/17, X GUp 723/17
[BMSiG-38342/2017]

Zygmunt Kowalski, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych sygn. akt X GU 1034/17, GUp 723/17.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowy i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 września 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1034/17 postanowił:

1. ogłosić upadłość Zygmunta Kowalskiego, zamieszkałego w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Dalekiej 11C m. 13, (kod pocztowy: 05-825), PESEL (informacja ukryta) ;

2. określić, że Zygmunt Kowalski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Jacka Kierat (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 925);

6. uznać postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe będzie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.