III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38050.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 81/17 "of", V GUp 44/17
[BMSiG-38294/2017]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt V GU 81/17 "of" ogłosił upadłość Leszka Nowaka zamieszkałego w miejscowości Lubin, (PESEL (informacja ukryta) ) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jego majątku.
Ponadto Sąd postanowił:

1. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenek oraz syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Jurkiewicza (nr licencji 385).

3. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 236-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, należy dokonać na adres: Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 59-220 Legnica, z podaniem sygnatury akt V GUp 44/17.