III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 38055.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 229/17
[BMSiG-38243/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 20 września 2017 r., sygn. akt V GUp 229/17, ogłosił upadłość Małgorzaty Nieć, PESEL (informacja ukryta) , zam. 39-300 Mielec, (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzy Młynarski oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie - Olgierd Ortyl. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.