V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 38148.
SĄD REJONOWY W MŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 192/16
[BMSiG-38349/2017]

W Sądzie Rejonowym w Mławie, I Wydział Cywilny, toczy się z wniosku Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dwukoły postępowanie o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Mławie, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 4760 i 4791, o łącznej powierzchni 0,2292 ha.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.