IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 38157.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-08-26 r., sygnatura akt: VIII GRp 3/17
[BMSiG-38250/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
111 417

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 545

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, prowadzący postępowanie układowe KRAK-CHEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22 września 2017 r. (sygn. akt: VIII GRp 3/17) zatwierdzono układ zawarty z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 7 września 2017 roku przez dłużnika KRAK-CHEM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji w Krakowie o następującej treści:

1. wierzyciele zaliczeni do grupy A, wierzytelność z tytułu kredytu bankowego,

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub karnych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed daty rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i po jego ogłoszeniu, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) brak umorzenia należności głównej (płatne 100% kwoty wykorzystanego kredytu),

c) spłata należności w 5 równych ratach, płatnych co trzy miesiące, płatność pierwszej raty, w terminie do 15 stycznia 2018 roku;

2. wierzyciele zaliczeni do grupy B, których wierzytelności w kwocie głównej nie przekraczają 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych):

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed daty rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i po jego ogłoszeniu, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) brak umorzenia należności głównej (płatne 100% kwoty uwidocznionej w księgach rachunkowych),

c) spłata należności jednorazowo w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;

3. wierzyciele zaliczeni do grupy C, których wierzytelności w kwocie głównej przekraczają kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz wierzytelności publiczno-prawne:

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed daty rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i po jego ogłoszeniu, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) brak umorzenia należności głównej (płatne 100% kwoty uwidocznionej w księgach rachunkowych),

c) spłata należności w 6 (sześciu) ratach, płatnych w terminie:

pierwsza rata w wysokości 20% uznanych wierzytelności w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, kolejne 5 rat po 16% wierzytelności, w okresach co trzy miesiące, od dnia 15 stycznia 2018 roku;

4. wierzyciele zaliczeni do grupy D, których wierzytelności wynikają z wymagalnych kaucji gwarancyjnych należnych od spółki w Polsce:

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed daty rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i po jego ogłoszeniu, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) spłata należności w 5 (pięciu) równych ratach, w okresach co trzy miesiące począwszy od 15 stycznia 2018 roku;

5. wierzyciele zaliczani do grupy E, wierzyciele posiadający wymagalną wierzytelność w oddziale spółki w Republice Czeskiej bez względu na wysokość roszczenia:

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres sprzed daty rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego i po jego ogłoszeniu, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) umorzenie należności głównej w 70% (siedemdziesięciu procentach),

c) spłata należności w 5 (pięciu) równych ratach, w okresach co trzy miesiące, począwszy od 15 stycznia 2018 roku;

6. wierzyciele zaliczeni do grupy F, których wierzytelności wynikają z niewymagalnych kaucji gwarancyjnych spółki w Polsce (wierzytelność warunkowa):

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) umorzenie należności głównej o 50%,

c) spłata w czterech równych kwartalnych ratach począwszy od końca miesiąca marca 2019 roku, nie wcześniej niż w terminach wymagalności poszczególnych kaucji;

7. wierzyciele zaliczeni do grupy G, których wierzytelności wynikają z niewymagalnych kaucji gwarancyjnych oddziałów w Republice Czeskiej (wierzytelność warunkowa):

a) umorzenie w całości odsetek umownych lub ustawowych za opóźnienie w zapłacie za okres po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, jak również umorzenie w całości ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych,

b) umorzenie należności głównej o 70%,

c) spłata w czterech równych kwartalnych ratach począwszy od końca miesiąca marca 2019 roku, nie wcześniej niż w terminach wymagalności poszczególnych kaucji.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do tutejszego Sądu w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.