IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 38161.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GR 24/17
[BMSiG-38198/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt XII GR 24/17, zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Romana Ziomka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MODER MASZ Roman Ziomek z siedzibą w Raciborzu, posiadającego NIP: 6391026997 , wyznaczając jednocześnie Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas i Nadzorcy Sądowego w osobie Ewy Jurczak.
Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wynikającego z art. 342 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U.2015.978), to jest zgodnie z art. 342 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.