XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 363271.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-03 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35364/17/231]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
28 333

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur architektonicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 71.11.Z (Działalność w zakresie architektury).

Liczba rekordów:
25 044

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.10.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaAGP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. GEN. JÓZEFA HALLERA nr domu 157 nr lokalu 1 kod pocztowy 53-201 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejAGP2@AGP.WROC. PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.08.2017 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NR 7, PROWADZONEJ NA ZASADZIE SPÓŁKI CYWILNEJ, REP. A NR 22815/2017.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPYTKA
2.ImionaMARCIN JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej900,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego900,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego900,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKROBSKI
2.ImionaBŁAŻEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej180,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego180,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego180,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA AGP SP. Z O.O. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES SPÓŁKI I WICEPREZES SPÓŁKI, DWIE OSOBY SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ WSPÓLNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"AGP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON930956402
4.Numer KRS0000105577 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 1 REKLAMA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI