XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 363513.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-02 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31381/17/386]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hurtowni części i akcesoriów do pojazdów samochodowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 45.31.Z (Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli).

Liczba rekordów:
7 873

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza wspólnot mieszkaniowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich wspólnot mieszkaniowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
165 700

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA MAGIA POMOCY DZIECIOM
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE
2.Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 62 kod pocztowy 40-047 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu07.04.2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoLIS
2.ImionaNATALIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 1 REKLAMA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji-WSPIERANIE OSÓB, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I MATERIALNEJ; -PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; -WSPIERANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W PODESZŁYM WIEKU; -POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; -PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; -OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; -DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; -UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW; -PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU; -DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA; -DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU, W ZAKRESIE OKREŚLONYM POWYŻEJ.