XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 363516.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-10-02 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19932/17/342]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów tkanin bawełnianych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 13.20.A (Produkcja tkanin bawełnianych).

Liczba rekordów:
170

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów kabli światłowodowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 27.31.Z (Produkcja kabli światłowodowych).

Liczba rekordów:
18

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.10.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA URSUS
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
2.Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. FREZERÓW nr domu 7 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.09.2017 ROKU

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. ROZWOJU

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoZARAJCZYK
2.ImionaKAROL ALEKSANDER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji1.POMOC SPOŁECZNA, W TYM RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, 2.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, 3.PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNACJI POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 4.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, 5.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 6.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 7.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH, 8.WSPIERANIE INICJATYW PROROZWOJOWYCH Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI I OŚWIATY, KRAJOZNAWSTWA, WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 9.UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 10.WSPIERANIE INICJATYW PROROZWOJOWYCH Z ZAKRESU EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT I DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, 11.WSPIERANIE INICJATYW PROROZWOJOWYCH Z ZAKRESU PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 12.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH, 13.ROZWÓJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI NA TERENACH WIEJSKICH, 14.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, 15.WSPIERANIE MODERNIZACJI I UPOWSZECHNIANIE TECHNOLOGII ORAZ PRAKTYK PROWADZĄCYCH DO POPRAWY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ORAZ EFEKTYWNOŚCI PRODUKCJI, TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI, 16.ROZWÓJ I WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII NA OBSZARACH WIEJSKICH, 17.INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWÓJ KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, 18.WSPOMAGANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZCZEGÓLNIE NA TERENACH WIEJSKICH, 19.PROMOCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ M. IN. W TEMATACH ZWIĄZANYCH Z OBSZARAMI WIEJSKIMI I ROZWOJEM ORAZ MECHANIZACJĄ ROLNICTWA.