I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 42432.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-11-23 r.
[BMSiG-42662/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza biur maklerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 66.12.Z (Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych).

Liczba rekordów:
2 652

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Katowice

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Katowice (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
48 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd spółki Athena Investments Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 293430, kapitał zakładowy 735.000,00 PLN (wpłacony w całości), NIP 9512232712 , REGON 141157850 (Spółka), zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 (szóstego) grudnia 2017 r., na godzinę 900, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej Tomasz Balas przy ul. Jana Matejki 2.

Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na uchyleniu § 27 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu po § 6 Statutu Spółki nowego § 6a Statutu Spółki przyznającego Zarządowi Spółki upoważnienie do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

1) uchylenie § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§ 27

Powzięcie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych w § 26 wymaga większości 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych."

- w wyniku czego Statut Spółki uzyska w tym miejscu następujące brzmienie:

"§ 27

(uchylony)"

2) dodanie po § 6 Statutu Spółki nowego § 6a w następującym brzmieniu:

"§ 6a

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych poniżej:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego łącznie o kwotę nie wyższą niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy); podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.

2) Upoważnienie przyznane jest na okres do dnia 31 października 2020 roku.

3) Podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z niniejszym paragrafem na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą dokonania jego rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

4) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.

6) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania wszelkich uchwał związanych z organizacją emisji akcji, w tym w drodze oferty publicznej, oraz z ubieganiem się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji.

7) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach niniejszego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

8) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 444 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

9) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki."