III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 42451.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1130/17, X GUp 892/17
[BMSiG-42572/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 6 listopada 2017 roku, sygn. akt X GU 1130/17, ogłosił upadłość Tomasza Moczydłowskiego, zamieszkałego w Nowym Dworze Mazowieckim (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 892/17.

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Moczydłowskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir, a na syndyka Alicję Hnatkowską.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy (informacja ukryta), na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt.