III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42469.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 38/17
[BMSiG-42655/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 19 października 2017 r. złożona przez syndyka masy upadłości Grażyny Grzeli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 38/17).

Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy (informacja ukryta). Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.