III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42488.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 65/16
[BMSiG-42694/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt V GUp 65/16 dotyczącej upadłego Józefa Perłowskiego, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności.

Listę może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala 3 (parter), każdy zainteresowany. Każdy wierzyciel i upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw.