III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42495.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 256/16
[BMSiG-42674/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Rojewskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 256/16 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 12 września 2017 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.