III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 42500.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 6/17of/M
[BMSiG-42549/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym dłużnika Magdaleny Suchomskiej, zamieszkałej w Gdyni przy (informacja ukryta), nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/17 of/M, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, przy (informacja ukryta), w dniach i godzinach urzędowania Sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:

1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;

2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.