V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 42602.
SĄD REJONOWY W KALISZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1949/16
[BMSiG-42469/2017]

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu toczy się pod sygnaturą I Ns 1949/16 sprawa z wniosku Wioletty Kraski o stwierdzenie, że wraz z mężem Jackiem Kraska nabyła z dniem 10.01.2004 r. przez zasiedzenie własność zabudowanej domem jednorodzinnym oraz pomieszczeniami gospodarskimi nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 19.8200 ha, na którą składają się: nieruchomość o powierzchni 1.2700 ha położona w Kamieniu, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski, tj. działki nr 892/2 o powierzchni 0.1400 ha, działki 892/4 o powierzchni 0.0600 ha, działki 894/2 o powierzchni 0.1600 ha, działki 894/4 o powierzchni 0.4300 ha, działki 895/2 o powierzchni 0.1600 ha, działki 895/4 o powierzchni 0.3200 ha; nieruchomość o powierzchni 18.5500 ha położona w Józefinie, gmina Koźminek, powiat kaliski, tj. działki 134/1 o powierzchni 0.0390 ha, działki 134/2 o powierzchni 1.3410 ha, działki 136/1 ha o powierzchni 0.0287 ha, działki 136/2 o powierzchni 0.2713 ha, działki 137/1 o powierzchni 0.0791 ha, działki 137/2 o powierzchni 10.4209 ha, działki 190 o powierzchni 0.5400 ha, działki 232 o powierzchni 1.1100 ha, działki 371 o powierzchni 0.4700 ha, działki 372 o powierzchni 0.0500 ha, działki 386/1 o powierzchni 0.0176 ha, działki 386/2 o powierzchni 4.1824 ha, niemającej urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą wykazać swoje prawa do opisanej wyżej nieruchomości, aby w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały własność pod rygorem stwierdzenia przez Sąd zasiedzenia, jeżeli zostanie ono udowodnione.