IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 42606.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GR 85/17, X GRp 17/17
[BMSiG-42621/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 r. (sygn. akt X GR 85/17) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Dariusza Sielskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Sielski BERADEX w Warszawie, (informacja ukryta), 01-919 Warszawa, PESEL (informacja ukryta) , NIP 1180039658 , REGON 010321558 . Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Jarosława Zarębskiego. Do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego wyznaczono Małgorzatę Jarosińską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 859.
Przyspieszone postępowanie układowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt X GRp 17/17.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.