X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 42610.
[BMSiG-38609/2017]

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FORUM FOOD & FRIENDS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
za okres od 12 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie finansowe (PDF)