Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 45527.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-07-04 r.
[BMSiG-45704/2017]

Likwidator Przedsiębiorstwa Budowlanego IRYDION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Spacerowa 27, 42-200 Częstochowa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237046, zawiadamia, że w dniu 1.04.2011 roku powzięta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia.