I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 45537.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-02-21 r.
[BMSiG-45557/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa opolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie opolskim.

Liczba rekordów:
138 899

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza drukarni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 18.12.Z (Pozostałe drukowanie).

Liczba rekordów:
10 224

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd spółki Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu - wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (zwana dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 398 w zw. art. 400 § 1 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 14 lutego 2018 r. na godz. 930 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8/12 z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,

b) uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

c) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

d) wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Opolu, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.
Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki