I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Pozycja 45549.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-05 r.
[BMSiG-45716/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
421 004

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" w Lubinie, w oparciu o § 19 ust. 4 Statutu Towarzystwa, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r., o godz. 1000, w Sali Konferencyjnej TUW-CUPRUM, ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin.

Przewidywany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

8. Zmiany w Statucie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów do Rady Nadzorczej TUW-CUPRUM.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w TUW-CUPRUM.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany procedury naboru do organów TUW-CUPRUM

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Zmiany w statucie:

W § 32 w pkt 24 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 25) -27) o następującej treści:
25) udzielanie Zarządowi zgody na:

a) zawarcie przez Towarzystwo umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;

b) dokonanie przez Towarzystwo zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt a);

c) zawarcie przez Towarzystwo umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;

d) zawarcie przez Towarzystwa umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

e) dokonanie przez Towarzystwo zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

26) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd Towarzystwa corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Towarzystwa, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

27) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

W § 24 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

Po § 24 dodaje się § 241 o następującej treści:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do Towarzystwa lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000 złotych lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu sporządzanego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

Po § 25 dodaje się § 251 o następującej treści:

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której wydanie występuje Walne Zgromadzenie Towarzystwa, zgodnie z zasadami i zachowaniem procedury przewidzianej w ustawie z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30.09.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

2) nie pozostaje w stosunku pracy Towarzystwem ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Towarzystwa;

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) -5) wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w przepisach prawa.

2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Towarzystwa.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

5. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

6. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która jest w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie przez nią funkcji w Radzie Nadzorczej.

7. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych w § 251 ust. 1-6 powyżej, Walne Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie z pełnionej funkcji.

W § 32 w pkt 24) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po nim pkt 25) o następującej treści:

25) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 33 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 1 do 3 członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 kolejne lata.

2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza.

3. Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.

1) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

2) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 331 Statutu.

3) Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka Zarządu na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie o zasadach zarządzania.

4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Towarzystwa oraz - o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.

5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego Członków Towarzystwa oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

4. Każdy członek Zarządu może zostać również odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

5. Zmiana całego składu Zarządu, wynikająca z jednoczesnego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji dotychczasowych członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.

Po § 33 dodaje się § 331 o następującej treści:

1. Kandydatem na Członka Zarządu Towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie właściwych przepisów prawa,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 3) wymogi określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Członkiem Zarządu Towarzystwa nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jednej z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej Towarzystwa lub innej spółki z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Towarzystwa.

po § 44 dodaje się § 441 o następującym brzmieniu:

1. Zbycie przez Towarzystwo składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.

2. Towarzystwo może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:

1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,

2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,

3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,

4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,

5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Towarzystwa, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Towarzystwa oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.

2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Towarzystwa,

b) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,

c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a)-c),

e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) poniżej może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5) Przed przystąpieniem do przetargu Towarzystwo określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6) Towarzystwo może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7) Przetarg przeprowadza się w formach:

a) przetargu ustnego,
b) przetargu pisemnego.

8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Towarzystwo.

9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.