III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45550.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-22 r., sygnatura akt: VIII GU 106/17, VIII GUp 443/17
[BMSiG-45606/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów spożywczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).

Liczba rekordów:
91 993

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.11.2017 r., sygn. akt VIII GU 106/17, Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, 30-964 Kraków (KRS 0000019474);

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewy Ostrowskiej;

V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza;

VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Lesława Kolczyńskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 409;

VII. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika w postaci:

a) kompleksu nieruchomości położonych w Krakowie-Śródmieściu, obr. 23 przy ul. Pilotów, składającego się z oddanych w użytkowanie wieczyste działek ewidencyjnych o numerach:

- działki numer 930/1 o pow. 1,1349 ha zabudowanej Centrum Handlowym - Supermarketem "ALMA", obj. KW nr KR1P/0021999/6,

- działki numer 930/16 o pow. 0,0723 ha, niezabudowanej, użytkowanej jako parking, obj. KW nr KR1P/00212000/4,

- działki numer 930/21 o pow. 0,1522 ha niezabudowanej, użytkowanej jako wewnętrzna droga dojazdowa, obj. KW nr KRIP/0212003/5,

wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami na nich posadowionymi;

b) nieruchomości objętej KW nr KR1P/00174266/7 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 930/10 o powierzchni 0,2858 ha zabudowanej budynkiem restauracji McDonald’s przy ulicy Pilotów w Krakowie obr. 23, jedn. ew. Śródmieście, wraz z budynkiem, budowlami i urządzeniami na niej posadowionymi;

c) kompleksu nieruchomości położonych w Krakowie-Śródmieściu, obr. 23 przy ulicy Pilotów, składającego się z oddanych w użytkowanie wieczystych działek:

- nr 930/11 o pow. 0,2820 ha, zabudowanej budynkiem techniczno-biurowym i pawilonem handlowym, obj. KW nr KR1P/00464218/6,

- nr 930/24 o pow. 0,0142 ha oraz nr 930/26 o pow. 0,0083 ha, niezabudowanych, obj. KW nr KR1P/00330259/7,

- nr 930/28 o pow. 0,0924 ha niezabudowanej, obj. KW nr KR1P/00330260/7, wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami na nich posadowionymi,

d) kompleksu nieruchomości zabudowanych budynkiem handlowo usługowym wraz z elementami zagospodarowania terenu, położonego w Tarnowie, obr. 254, przy ulicy Dąbrowskiego składającego się z działek:

- nr 2/2 o pow. 0,8548 ha i nr 92/15 o pow. 0,1563 ha, obj. KW nr TR1T/00074772/7;

- nr 3 o pow. 0,0408 ha i nr 90/8 o pow. 0,017 ha, obj. KW nr TR1T/00026045/1, wraz z budynkiem, budowlami i urządzeniami na nich posadowionym;

e) kompleks nieruchomości zabudowanych budynkiem handlowym położony w Sopocie, składający się z działek ew.:

- nr 5/5, nr 11/21 oraz nr 17/1 o łącznej pow. 0,8635 ha, obj. KW nr GD1S/00004562/9,

- nr 11/13 i nr 11/15 o łącznej powierzchni 0,0436 ha, obj. KW nr GD1S/0006001/3, wraz z budynkiem, budowlami i urządzeniami na nich posadowionymi;

f) 8.000.000 akcji imiennych Spółki pod firmą Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie; określając cenę sprzedaży na kwotę 94.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych 00/100) netto oraz nabywcę IMMOMOK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 000047840);

VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;

IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego;

X. zasądzić od dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na rzecz wnioskodawcy Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

XI. zasądzić od dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie na rzecz wnioskodawcy "Benus" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie pkt VII i VIII niniejszego postanowienia.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 443/17.