III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45566.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 425/17, XII GUp 258/17
[BMSiG-45587/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt: XII GU 425/17 ogłosił upadłość dłużnika Rafała Poredy (Poreda), PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz, a syndyka w osobie Tomasza Biela.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, (informacja ukryta), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 258/17.