III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 45617.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 269/17
[BMSiG-45676/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym dłużnika Andrzeja Budzyńskiego, zamieszkałego w Legionowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 269/17), zatwierdzone zostały warunki przetargu na sprzedaż należącego do upadłego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Orżyny, gmina Dźwierzuty, powiat szczycieński, województwo warmińsko-mazurskie, stanowiącej działki 44/12, 44/13, 44/15, o łącznej wartości 3,31 ha, dla których Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OL1S/00040267/7, za cenę nie niższą niż 49.900 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset zł).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) na rachunek bankowy masy upadłości, tj.: BGŻ nr 68 1600 1462 1838 6785 8000 0001.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 stycznia 2018 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godz. 1000.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 26 26 28, w godzinach pracy kancelarii (pn.-pt. 900-1700), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu.