IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 45632.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-06-05 r., sygnatura akt: OP VIII Ns-Rej. KRS 15260/17/512
[BMSiG-45573/2017]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 729

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu brzeskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie brzeskim (woj. opolskie).

Liczba rekordów:
12 798

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, iż wobec "CERBER-B.D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 163986, której ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Mickiewicza 8, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, wszczęto postępowanie, sygn. akt OP VIII Ns-Rej.

KRS 15260/17/512, o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w trybie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 2013.1203 z późn. zm.).

Równocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

POUCZENIE:

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.