V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 45660.
SĄD REJONOWY W PABIANICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 552/17
[BMSiG-45682/2017]

Sąd Rejonowy w Pabianicach, I Wydział Cywilny, w sprawie I Ns 552/17 z wniosku Agnieszki Stelmachowskiej z udziałem Zofii Kluczyńskiej, Elżbiety Pyć, Stanisława Kluczyńskiego i Anny Bartłomiejczyk o stwierdzenie nabycia przez Leonardę Siutowicz w drodze uwłaszczenia nieruchomości położonej w miejscowości Rzgów przy ulicy Tuszyńskiej 40, o numerze ewidencyjnym 1292, dla której to nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbiorów dokumentów, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może zostać wydane postanowienie z pominięciem ich praw.