IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 45666.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GR 24/17
[BMSiG-45632/2017]

Postanowieniem z dnia 23.11.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GR 24/17 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Dominiki Łukasiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Happy Wheels, ul. Strzelecka 21A, 63-400 Ostrów Wlkp., NIP 6222399603 . Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosławy Szóstak-Pestki (numer licencji: 316).
Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego.
Przyspieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GRp 5/17.

Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne

1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 290. Prawo restrukturyzacyjne

Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.