XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 438584.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-24 r.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/16918/17/893]

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
3.Firma, pod którą spółka działaZETO SERWIS M.RZĄSA, P.PYZIK, M.MISIAKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE
2.Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. OLESKA nr domu 7 kod pocztowy 45-052 poczta OPOLE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.11.2017R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRZĄSA
2.ImionaMIROSŁAW MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPYZIK
2.ImionaPIOTR STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMISIAKIEWICZ
2.ImionaMARCIN PATRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRZĄSA
2.ImionaMIROSŁAW MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPYZIK
2.ImionaPIOTR STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMISIAKIEWICZ
2.ImionaMARCIN PATRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE