XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 438706.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-24 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/33732/17/728]

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaGRANERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość ŁĘGOWO
2.Adresmiejscowość ŁĘGOWO ulica UL. RZECZNA nr domu 37 kod pocztowy 83-031 poczta ŁĘGOWO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiKANCEALRIA NOTARIALNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM,ALEJA KSIĘDZA J.WALĄGA 1/1A,NOTARIUSZ STANISŁAW BOBROWSKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.11.2017R. REPERTORIUM A NR 8591/2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaWOJCIECH MARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaALEKS WIKTOR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, Z KTÓRYCH JEDNA PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, A POZOSTAŁE WICEPREZESÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU. W DNIU POWSTANIA SPÓŁKI ZARZĄD JEST EDNOOSOBOWY. PIERWSZYM PREZESEM ZARĄDU SPÓŁKI JEST ALEKS NOWAK.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWAK
2.ImionaALEKS WIKTOR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD