XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 438878.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-24 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/34922/17/680]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hodowców ryb

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 03.2 (Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych).

Liczba rekordów:
1 015

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Legnica

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Legnica (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
13 821

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 890266912 NIP 8841002705
3.Firma, pod którą spółka działaMAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina JAWORZYNA ŚLĄSKA miejscowość MILIKOWICE
2.Adresmiejscowość MILIKOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy 58-140 poczta JAWORZYNA ŚLĄSKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2017 R., NOTARIUSZ PAWEŁ RYBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZICACH, UL. SPOKOJNA 2, REP.A NR 5926/2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MILIKOWICACH UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2017 R. POSTANOWIŁO O PRZEKSZTAŁCENIU MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MILIKOWICACH W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, KTÓREJ FIRMA OTRZYMAŁA BRZMIENIE MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA AKCYJNA. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2017 R., NOTARIUSZ PAWEŁ RYBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIEBODZICACH, UL. SPOKOJNA 2, REP.A NR 5926/2017.

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaMAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000135230 3. 0000135230
5.Numer REGON890266912
6.Numer NIP8841002705

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego8227932,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego15000000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji8227932
4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego8227932,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA A
2.Liczba akcji w danej serii2659548
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcjiSERIA B
2.Liczba akcji w danej serii2659548
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

3

1.Nazwa serii akcjiSERIA C
2.Liczba akcji w danej serii1329774
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4

1.Nazwa serii akcjiSERIA D
2.Liczba akcji w danej serii1329774
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

5

1.Nazwa serii akcjiSERIA E
2.Liczba akcji w danej serii249288
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJACHIMOWSKI
2.ImionaKRZYSZTOF ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANKOWSKI
2.ImionaROMUALD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLISIECKI
2.ImionaTADEUSZ STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚWIĄTEK
2.ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTOLARCZYK
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK