XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 438886.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-27 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/83098/17/388]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza odlewni staliwa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 24.52.Z (Odlewnictwo staliwa).

Liczba rekordów:
49

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów ogólnospożywczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).

Liczba rekordów:
90 152

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2017.11.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA INSTYTUT NAUKI O POLITYCE
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JEZIOROWA nr domu 57H kod pocztowy 03-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejJ.W.SZCZEPANSKI@GMAIL.COM
4.Adres strony internetowejWWW.INOP.EDU.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuSTATUT Z DNIA 07.09.2017, 13.11.2017 R. - ZMIANA STATUTU - § 1 UST. 1, § 7, § 10, § 14 UST. 2, § 17 UST. 2, § 23 UST. 2, § 24, ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW POCZYNAJĄC DO § 12.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SPRAWACH DOT. ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POW. 50.000 ZŁ - JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY PREZESEM LUB WICEPREZESEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoKOCHAŃCZYK BONIŃSKA
2.ImionaKAROLINA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES

2

1.NazwiskoSZCZEPAŃSKI
2.ImionaJAROSŁAW WŁODZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - PREZES

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 20 Z PROWADZENIE BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH, HUMANISTYCZNYCH ORAZ INTERDYSCYPLINARNYCH (Z PRZEWAGĄ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH)

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z ORGANIZOWANIE WYSTAW, TARGÓW I KONGRESÓW

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 42 B KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE STUDIÓW PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO STOPNIA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I PERIODYKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 12 Z DRUKOWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW WYCHODZĄCYCH RZADZIEJ NIŻ 4 RAZY W TYGODNIU ORAZ WYDAWANIE KSIĄŻEK

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELAMI FUNDACJI SĄ: 1. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA. 2. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM. 3. POPULARYZACJA IDEI MEDIACJI SPOŁECZNEJ. 4. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO. 5. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTUROWA ORAZ POPULARYZATORSKA W ZAKRESIE NAUKI, KULTURY I OŚWIATY 6. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA I DOBROCZYNNOŚĆ.