III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45717.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1331/17, X GUp 979/17
[BMSiG-45739/2017]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 29 listopada 2017 roku, sygn. akt X GU 1331/17, ogłosił upadłość Tomasza Dołęgowskiego, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie przy (informacja ukryta) (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 979/17. Sąd uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Dołęgowskiego zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir, a na syndyka Alicję Hnatkowską.

Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy (informacja ukryta), na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt.